ช่องทางติดต่อ สนง.พมจ.นค.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย อ่านต่อ »

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง... วินัย... สุจริต... จิตอาสา...

พมจ.หนองคาย ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ่านต่อ »