Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

พมจ.หนองคาย“ขอเชิญชวน คนพิการ อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ” เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่างและรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ “ขอเชิญชวน คนพิการ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ” เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562สามารถ Dowmload เอกสารแนบได้ข้างล่างนี้

รณรงค์คัดกรองการพัฒนาการเด็กปฐมวัย

“การพัฒนาธุรกิจและเพิ่มกำไร”ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสินค้า/บริการจังหวัดหนองคายด้านการตลาดและการค้า ตามโครงการส่งเสริมการค้าการลงทุน และการบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 2314 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย