Category Archives: ข่าวภารกิจ

พมจ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30น. นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวนวลจันทร์ ภาคเจริญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคายชั้น 4 โดยมี
(นายสุชน ภัยธิราช) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม

พมจ.หนองคาย เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดหนองคาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ) มอบหมายให้นางสาวนวลจันทร์ ภาคเจริญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดหนองคาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเเรมอัศวรรณอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายสุชน ภัยธิราช) เป็นประธาน

พมจ.หนองคาย ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2562 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังนี้

                พมจ.หนองคาย

–               เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง   จำนวน       83    ราย        เป็นเงิน   229,000.-  บาท

–               เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ                                              จำนวน       44    ราย       เป็นเงิน      88,000.-  บาท
–               เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ          จำนวน       41    ราย        เป็นเงิน      82,000.-  บาท

รวม 168 รายเป็นจำนวนเงิน  399,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)                                                                        

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.หนองคาย

– เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน                                   จำนวน         1    ราย       เป็นเงิน        1,000.-  บาท               

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.หนองคาย

— เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน                                 จำนวน        80    ราย      เป็นเงิน      80,000.-  บาท

               สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย จ.หนองคาย

– เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน                                  จำนวน        23    ราย       เป็นเงิน      23,000.-  บาท                                   

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.หนองคาย

– เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง,ผู้ประสบปัญหาทางเอดส์ จำนวน      145    ราย เป็นเงิน                              433,000.-  บาท

รวมทั้งสิ้น 417 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งหมด           936,000.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

พมจ.หนองคาย เข้าร่วม โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2561 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายนางสุพรรษา รัตนติสร้อย นักพัฒนาสังคม และผู้แทน จากสภาเด็กและเยาวชนจำนวน 2 คน เข้าร่วม โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมฯ มีความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์ และสามารถนำสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน ชุด “ต่อต้านการค้ามนุษย์” ไปขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่จะสามารถรู้เท่าทันรูปแบบภัยอันตรายของการค้ามนุษย์และป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากขบวนการค้ามนุษย์

พมจ. หนองคาย เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี 2562

วัน 8-9 พฤศจิกายน 2561 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา จันทะแจ้ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นางสุพรรษา รัตนติสร้อย นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 รวมถึงซักซ้อมทำความเข้าใจในแนวทางการกระจายอำนาจให้คณะอนุกรรมการ ศป.คม.จังหวัด พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อให้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น การประชุมในครั้งนี้ มี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม