Category Archives: ข่าวเด่นประจำวัน

พมจ.หนองคาย จัดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางพรสม เปาปราโมทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดหนองคาย สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา สมาคมกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพหนองคาย และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ร่วมโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 10 ราย

ทีม One Home พม.หนองคาย เป็นเจ้าภาพงาน “สภากาแฟ”เดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00น. นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมทีม One Home พม.หนองคาย  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ “สภากาแฟ (Morning talk)”  ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดหนองคาย และส่วนราชการ อำเภอและภาคเอกชนในจังหวัดได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายรณชัย จิตรวิเศษ) เป็นประธาน

พมจ.หนองคาย (ทีม One home) ได้ร่วมดำเนินการในโครงการ “รวมพลังจิตอาสา และภาคีเครือข่าย สร้างสวัสดิการสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่น”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน ใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (ทีม One home) ได้ร่วมดำเนินการในโครงการ “รวมพลังจิตอาสา และภาคีเครือข่าย สร้างสวัสดิการสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่น” ณ หนองซำขวาง บ้านกาหม หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย  มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ประชาชนจิตอาสา นักเรียนนักศึกษาภาคส่วนราชการ และภาคประชาชน จำนวนเป้าหมาย 400 คน มีกิจกรรม ได้แก่ ปลูกต้นไม้ 900 ต้น ปล่อยปลา 200 ถุง (50,000ตัว) จัดนิทรรศการให้ความรู้การพัฒนาคนทุกช่วงวัย การให้ความรู้ด้านจิตอาสา สวัสดิการสังคม 7 ด้าน (สวัสดิการด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการมีรายได้และมีงานทำ ด้านนันทนาการ ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการบริการสังคมทั่วไป) รวมทั้งการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายสุชน ภัยธิราช) เป็นประธานในพิธี

พมจ.หนองคาย เข้าร่วมการตรวจประเมินและตอบข้อซักถามจากคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการตรวจประเมินและตอบข้อซักถามจากคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมปทุมทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ซึ่งจังหวัดหนองคายขอรับการประเมินในหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

พมจ.หนองคาย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 โดยมี(นายรณชัย จิตรวิเศษ) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดหนองคาย