ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง นิติกร