**ประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง นิติกร