**ประกาศ** การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง นิติกร