พมจ.หนองคาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ดำเนินการส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับประเทศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา จันทะแจ้ง นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ และ นางสุพรรษา รัตนติสร้อย นักพัฒนาสังคม ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ดำเนินการส่งกลับผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์สัญชาติลาวจำนวน 5 คน กลับภูมิลำเนาโดยได้รับการบำบัด ฟื้นฟูดูแลและเตรียมพร้อม ก่อนส่งกลับภูมิลำเนาจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านสองแคว จ.พิษณุโลก และ บ้านภูมิเวท จ.นนทบุรี ณ สระแม่หญิงลาว ศูนย์ให้คำปรึกษาปกป้อง แม่หญิง-เด็กน้อย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์