พมจ. หนองคาย เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี 2562

วัน 8-9 พฤศจิกายน 2561 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา จันทะแจ้ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นางสุพรรษา รัตนติสร้อย นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 รวมถึงซักซ้อมทำความเข้าใจในแนวทางการกระจายอำนาจให้คณะอนุกรรมการ ศป.คม.จังหวัด พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อให้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น การประชุมในครั้งนี้ มี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม