พมจ.หนองคาย เข้าร่วม โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2561 นางดุจฤดี สมบัตินันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายนางสุพรรษา รัตนติสร้อย นักพัฒนาสังคม และผู้แทน จากสภาเด็กและเยาวชนจำนวน 2 คน เข้าร่วม โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมฯ มีความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์ และสามารถนำสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน ชุด “ต่อต้านการค้ามนุษย์” ไปขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่จะสามารถรู้เท่าทันรูปแบบภัยอันตรายของการค้ามนุษย์และป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากขบวนการค้ามนุษย์