พมจ.หนองคาย ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 11/2562 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังนี้

                พมจ.หนองคาย

–               เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง   จำนวน       83    ราย        เป็นเงิน   229,000.-  บาท

–               เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ                                              จำนวน       44    ราย       เป็นเงิน      88,000.-  บาท
–               เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ          จำนวน       41    ราย        เป็นเงิน      82,000.-  บาท

รวม 168 รายเป็นจำนวนเงิน  399,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)                                                                        

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.หนองคาย

– เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน                                   จำนวน         1    ราย       เป็นเงิน        1,000.-  บาท               

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.หนองคาย

— เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน                                 จำนวน        80    ราย      เป็นเงิน      80,000.-  บาท

               สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย จ.หนองคาย

– เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน                                  จำนวน        23    ราย       เป็นเงิน      23,000.-  บาท                                   

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.หนองคาย

– เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง,ผู้ประสบปัญหาทางเอดส์ จำนวน      145    ราย เป็นเงิน                              433,000.-  บาท

รวมทั้งสิ้น 417 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งหมด           936,000.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)