พมจ.หนองคาย เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดหนองคาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ) มอบหมายให้นางสาวนวลจันทร์ ภาคเจริญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดหนองคาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเเรมอัศวรรณอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายสุชน ภัยธิราช) เป็นประธาน