ทีม One Home หนองคาย ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ตาก

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562  นายบรรณรัตน์  เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายร่วมกับทีม One Home และหน่วยงานราชการ ในจังหวัดหนองคาย ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ตาก ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตากจังหวัดหนองคาย  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายรณชัย  จิตรวิเศษ) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในโอกาสนี้ สนง.พมจ.หนองคาย ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งจำนวน 20 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม