พมจ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30น. นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวนวลจันทร์ ภาคเจริญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคายชั้น 4 โดยมี
(นายสุชน ภัยธิราช) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม