พมจ.หนองคาย เข้าร่วมการตรวจประเมินและตอบข้อซักถามจากคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการตรวจประเมินและตอบข้อซักถามจากคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมปทุมทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ซึ่งจังหวัดหนองคายขอรับการประเมินในหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ