พมจ.หนองคาย (ทีม One home) ได้ร่วมดำเนินการในโครงการ “รวมพลังจิตอาสา และภาคีเครือข่าย สร้างสวัสดิการสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่น”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน ใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (ทีม One home) ได้ร่วมดำเนินการในโครงการ “รวมพลังจิตอาสา และภาคีเครือข่าย สร้างสวัสดิการสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่น” ณ หนองซำขวาง บ้านกาหม หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย  มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ประชาชนจิตอาสา นักเรียนนักศึกษาภาคส่วนราชการ และภาคประชาชน จำนวนเป้าหมาย 400 คน มีกิจกรรม ได้แก่ ปลูกต้นไม้ 900 ต้น ปล่อยปลา 200 ถุง (50,000ตัว) จัดนิทรรศการให้ความรู้การพัฒนาคนทุกช่วงวัย การให้ความรู้ด้านจิตอาสา สวัสดิการสังคม 7 ด้าน (สวัสดิการด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการมีรายได้และมีงานทำ ด้านนันทนาการ ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการบริการสังคมทั่วไป) รวมทั้งการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายสุชน ภัยธิราช) เป็นประธานในพิธี