ข่าวประชาสัมพันธ์ “ขอเชิญชวน คนพิการ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ” เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562สามารถ Dowmload เอกสารแนบได้ข้างล่างนี้