ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร1.  ประวัติการรับราชการ 
  • ปี 2555 ผู้อำนวยการศูนย์(ผู้อำนวยการต้น)  ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร 
  • ปี 2555 ผู้อำนวยการ(ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
  • ปี 2557 ผู้อำนวยการศูนย์(ผู้อำนวยการต้น)  ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร 
  • ปี 2558 ผู้อำนวยการศูนย์(ผู้อำนวยการต้น)  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนภา จังหวัดขอนแก่น 
  • ปี 2559 ผู้อำนวยการ(ผู้อำนวยการต้น)  กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
  • ปี 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(ผู้อำนวยการสูง)

           สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

2.  ประวัติการศึกษา 


วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาเอก

สถานศึกษา

  ปีที่จบ
  การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศึกษา
-พืชไร่-นา

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ปี 2529

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ปี 2545