ภารกิจ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

34 512

ภารกิจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 

     1) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม
     และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
      2) ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไป
     ตามนโยบายของกระทรวง 
      3) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง 
      4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
      5) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
     และภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย 
      6) กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย นโยบายของกระทรวงและติดตามและประเมินผลแผน
     การปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวง ในระดับจังหวัด 
      7) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
      8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้ง
     ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง 
   9) รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคม ในระดับจังหวัด
   10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

 

วิสัยทัศน์ พม.

“เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ”

พันธกิจ

 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4.  จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยม

“อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข”

คำขวัญ

รวมกันเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน

วัฒนธรรมองค์กร

“ทักทายเมื่อพบหน้า  ปิยะวาจากับทุกคน  ทำตนให้เป็นประโยชน์ ไม่กล่าวโทษเพื่อนร่วมงาน  ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”

 

13 Flagship Project

 1. การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
 2. พม. Connect
 3. Thailand Social Expo 2019
 4. Conference ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ
 5. สำนักนโยบายและนวัฒนกรรใทางสังคม
 6. Digital Technology Upgrade
 7. Joint KPI ภายในกระทรวง/ระหว่างกระทรวง
 8. สังคมไทยไร้ความรุนแรง
 9. ดัชนีคุณภาพชีวิตคนไทยมนสังคมคุณภาพชีวิต
 10. เสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม
 11. พมจ.
 12.  ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
 13. Social Smart City